08 lutego 2023

Czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem o winie? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W większości przypadków rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem rozwiązania nieudanego małżeństwa. Jednakże są przypadki, że orzeczenie o winie jest stronie potrzebne z kilku względów. Otóż pierwszym z przypadków jest to, kiedy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Wówczas niewinny małżonek może domagać się od małżonka winnego alimentów, które są orzekane bez określonego limitu czasu. W chwili zaś śmierci małżonka winnego rozkładowi pożycia przy spełnieniu odpowiednich warunków, małżonek niewinny może przejść na emeryturę zmarłego już byłego małżonka. Drugim z przypadków występuje, gdy winny rozkładowi pożycia małżonek pozostaje w niedostatku uprawniającym go do dochodzenia alimentów wobec współmałżonka niewinnego. W takim wypadku orzeczenie o winie zupełnie eliminuje taką możliwość i małżonek niewinny może żyć spokojnie bez obawy wystąpienia przez drugiego małżonka z takowym roszczeniem. W wyjątkowych wypadkach, kiedy wina upatrywana jest w trwonieniu majątku przez jednego z małżonków, dugi małżonek może wykorzystać w podziale majątku, albowiem sądy cywilne związane są wzajemnie prawomocnymi orzeczeniami innych sądów cywilnych (art 365 § 1 k.p.c.). 

W mojej opinii o ile rozwód bez orzekania o winie nie wymaga zbytnio pomocy adwokata (jeżeli spór oczywiście nie oprze się na innych kwestiach rozstrzyganych przez sąd orzekający o rozwodzie np. władzy rodzicielskiej, kontaktach ze wspólnymi małoletnimi dziećmi czy też alimentach), o tyle rozwód z orzeczeniem o winie wymaga wnikliwie przeprowadzonego postępowania dowodowego, gdzie udział adwokata jest nieodzowny.  

76 878 08 09

"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać"

   Strona www stworzona w kreatorze WebWave

+48 76 878 08 09

e-mail:  

sekretariat@adwokatbanach.eu

ul. Benjamina Bilsego 7/6

59-220 Legnica