Klauzula informacyjna PB KANCELARII ADWOKACKIEJ ADWOKATA PAWŁA BANACHA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

 

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest PB KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA PAWŁA BANACHA UL. BENJAMINA BILSEGO 7/8, 59-220 LEGNICA

Pełniącym obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest p.o. IODO Izby Adwokackiej we Wrocławiu adwokat Sławomir Krześ tel. 603-999-810.

 

II. Kancelaria adwokacka będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji wobec Pani/Pana* obowiązków samorządu adwokackiego lub obowiązków pracodawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego. 

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV.  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Pani/Pana*

 

V.  Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy lub pracownikom Izby, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Pani/Pana*.

Ponadto dane będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych.

 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do :

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Pani/Pana*.

 

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.

 

                            

                    

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

76 878 08 09

"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać"

                                   Copyright PB Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Banach  

+48 76 878 08 09

e-mail:  

sekretariat@adwokatbanach.eu

ul. Benjamina Bilsego 7/6

59-220 Legnica